«Наша Парафія»

Парафія святого Архистратига Михаїла, Київ, Пирогів

 
БібліотекаМолитвиПравославний молитослов (церковнослов’янською мовою в українській транслітерації)

Деякі псалми, що висловлюють почування віруючого

Прославлення Бога за діла творіння і промислу, особливо ж за добродійства, людині виявлені

Псалом 102

Благослови, душе моя, Господа, і вся внутренняя моя, імя святоє Єго. Благослови, душе моя, Господа, і не забивай всіх воздаяній Єго. Очищаюшаго вся беззаконія твоя, ісціляющаго вся недуги твоя. Ізбавляющаго от істлінія живот твой, вінчающаго тя милостію і щедротами. Ісполняющаго во благих желаніє твоє: обновится яко орля юность твоя. Творяй милостині Господь, і судьбу всім обидимим. Сказа путі Своя Мойсеові, синовом Ізраїлевим хотінія Своя. Щедр і милостив Господь, долготерпелив і многомилостив. Не до конца прогнівається, ніже во вік враждуєт. Не по беззаконієм нашим сотворил єсть нам, ніже по гріхом нашим воздал єсть нам. Яко по висоті небесній, от землі, утвердил єсть Господь милость Свою на боящихся Єго. Єлико отстоят востоци от запад, удалил єсть от нас беззаконія наша. Якоже щедрит отец сини, ущедри Господь боящихся Єго. Яко Той позна созданіє наше, помяну яко персть єсми. Человік, яко трава, дніє єго, яко цвіт сельний, тако отцвітет. Яко дух пройде в нем, і не будет, і не познаєт ктому міста своєго. Милость же Господня от віка і до віка на боящихся Єго. І правда Єго на синіх синов, хранящих завіт Єго і помнящих заповіді Єго, творити я. Господь на небесі уготова престол Свой, і царство Єго всіми обладаєт. Благословіте Господа, всі Ангели Єго, сильнії кріпостію, творящії слово Єго, услишати глас словес Єго. Благословіте Господа, вся сили Єго: слуги Єго, творящії волю Єго. Благословіте Господа, вся діла Єго. На всяком місті владичествія Єго благослови, душе моя, Господа. На всяком місті владичествія Єго благослови, душе моя, Господа.

Прославлення Бога за особливу охорону віруючого

Псалом 22

Господь пасет мя, і нічтоже мя лишит. На місті злачні, тамо всели мя, на воді покойні воспита мя. Душу мою обрати, настави мя на стези правди, імене ради Своего. Аще бо і пойду посреді сіні смертния, не убоюся зла, яко Ти со мною еси: жезл Твой і палица Твоя, та мя утішиста. Уготовал єси предо мною трапезу сопротив стужающим мні; умастил еси єлеом главу мою, і чаша Твоя упоявающи мя, яко державна. І милость Твоя поженет мя вся дні живота моєго, і єже вселити ми ся в дом Господень в долготу дній.

Жаль за гріхи і молитва до Бога про помилування на суді

Псалом 37

Господи, да не яростію Твоєю обличиши мене, ніже гнівом Твоїм накажеши мене, Яко стріли Твоя унзоша во мні, і утвердил єси на мні руку Твою. Ність ісціленія в плоті моєй от лица гніва Твоєго, ність мира в костех моїх от лица гріх моїх. Яко беззаконія моя превзидоща главу мою, яко бремя тяжкоє отяготіша на мні. Возсмердиша і согніша рани моя от лица безумія моєго. Пострадах і слякохся5 до конца, весь день сітуя хождах. Яко лядвія6 моя наполнишася поруганій, і ність ісціленія в плоті моєй. Озлоблен бих і смирихся до зіла, риках от воздиханія сердца моєго. Господи, пред Тобою все желаніє моє і воздиханіє моє от Тебе не утаїся. Сердце моє смятеся, остави мя сила моя і світ очію моєю, і той ність со мною. Друзі мої і іскреннії мої прямо мні приближишася і сташа. І ближнії мої отдалече мене сташа, і нуждахуся іщущії душу мою. І іщущії злая мні глаголаху суєтная і льстивим весь день поучахуся. Аз же яко глух не слишах, і яко нім не отверзаяй уст своїх. І бих яко человік не слишай, і не імий во устіх своїх обличенія. Яко на Тя, Господи, уповах. Ти услишиши, Господи, Боже мой. Яко ріх: да не когда порадуютмися врази мої, і всегда подвижатися ногам моїм, на мя велерічеваша.

Бажання віруючого з’єднатися з Богом і надія на Нього в нещасті

Псалом 41

Імже образом желает єлень на істочники водния, сице желает душа моя к Тебі, Боже. Возжада душа моя к Богу кріпкому, живому: когда приїду і явлюся лицу Божію? Биша слези моя мні хліб день і нош, внегда глаголатися мні на всяк день: гді єсть Бог Твой? Сія помянух, і ізліях на мя душу мою: яко пройду в місто селенія дивна, даже до дому Божія, во глас.і радованія і ісповіданія, шума празднуюшаго. Вскую прискорбна єси, душе моя? і вскую смущаєши мя? Уповай на Бога, яко ісповімся Єму, спасеніє лица моєго і Бог мой. Ко мні самому душа моя смятеся: сего ради помянух Тя от землі Іордански і Єрмоніїмски, от гори малия. Бездна бездну призиваєт во гласі хлябій1 Твоїх. вся висоти Твоя і волни Твоя на мні преідоша. В день заповість Господь милость Свою, і нощію піснь Єго от мене молитва Богу живота моєго. Реку Богу: Заступник мой єси, почто мя забил єси? І вскую сітуя хожду, внегда оскорбляет враг? Внегда сокрушатися костем моїм, поношаху ми врази мої, внегда глаголати їм мні на всяк день: гді єсть Бог твой? Вскую прискорбна єси, душе моя, і вскую смущаєши мя? Уповай на Бога, яко ісповімся Єму: спасеніє лица моєго і Бог мой.

Властивості праведника і наслідника життя вічного

Псалом 14

Господи, кто обитаєт в жилищі Твоєм! Іли кто вселится во святую гору Твою? Ходяй непорочен, і ділаяй правду, глаголяй істину в сердці своєм: іже не ульсти язиком своїм і не сотвори іскреннему своєму зла, і поношенія не прият на ближнія своя: уничижен єсть пред ним лукавнуяй, боящияжеся Господа славит: кленийся іскреннему своєму, і не отметаяся: сребра своєго не даде в лихву, і мзди на неповинних не прият. Творяй сія не подвижится во вік.

Бог прощає гріхи тим, хто смиренно сповідає їх перед ним

Псалом 31

Блажени, їхже оставишася беззаконія, і їхже прикришася гріхи. Блажен муж, єму же не вмінит Господь гріха, ніже єсть во устіх єго лесть. Яко умолчах, обетшаша кості моя, от єже звати ми весь день. Яко день і нош отяготі на мні рука Твоя, возвратихся на страсть, єгда унзе ми терн. Беззаконіє моє познах і гріха моєго не покрих, ріх: ісповім на мя беззаконіє моє Господеві: і Ти оставил єси нечестіє сердца моєго. За то помолится к Тебі всяк преподобний, во время благопотребно: обаче в потоці вод многих к нему не приближатся. Ти єси прибіжище моє от скорби обдержащія мя: радосте моя, ізбави мя об обишедших мя. Вразумлю тя, і наставлю тя на путь сей, в оньже пойдеши: утвержу на тя очі Мої. Не будите яко конь і меск, імже ність разума: броздами і уздою челюсті їх востягнеши, не приближающихся к тебі. Многі рани грішному: уповающаго же на Господа милость обидет. Веселітеся о Господі і радуйтеся, праведнії, і хвалітеся, всі правії сердцем.

Не треба заздрити щастю грішників, а слід дивитися на кінець грішних і праведних

Псалом 36

Не ревнуй лукавнующим, ниже завиди творящим беззаконіе. Зане яко трава скоро ізшут, і яко зеліє злака скоро отпадут. Уповай на Господа і твори благостиню: і насели землю, і упасешися в богатстві єя. Насладися Господеві, і даст ти прошенія сердца твоєго. Открий ко Господу путь твой, і уповай на Него, і Той сотворит. І ізведет яко світ правду твою і судьбу твою яко полуднє. Повинися Господеві і умоли Єго: не ревнуй спіющему в путі своєм, человіку творящему законопреступленіє. Престани от гніва і остави ярость: не ревнуй, єже лукавновати. Зане лукавнующії потребятся: терпящії же Господа, тіє наслідят землю. І єще мало, і не будет грішника: і взищеши місто єго і не обрящеши. Кротциї же наслідят землю і насладятся о множестві мира. Назираєт грішний праведнаго і поскрежещет нань зуби своїми: Господь же посмієтся єму, зане прозираєт, яко приїдет день єго. Меч ізвлекоша грішници, напрягоша лук свой, низложити убога і нища, заклати правия сердцем. Меч їх да внидет в сердца їх, і луци їх да сокрушатся. Лучше малоє праведнику, паче богатства грішних многа. Зане мишци грішних сокрушатся: утверждаєт же праведния Господь. Вість Господь путі непорочних, і достояніє їх в вік будет. Не постидятся во время лютоє і во днех глада наситятся, яко грішници погибнут. Врази же Господні, купно прославитися їм і вознестися, ісчезающе яко дим ісчезоша. Заємлет грішний і не возвратит: праведний же щедрит і дает. Яко благословящії Єго наслідят землю, кленущії же Єго потребятся. От Господа стопи человіку ісправляются, і путі єго восхощет зіло. Єгда падет, не разбієтся, яко Господь подкріпляєт руку єго. Юнійший бих, ібо состаріхся, і не видіх праведника оставлена, ніже сімене єго просяща хліби. Весь день милуєт і взаєм даєт праведний, і сімя єго во благословеніє будет. Уклонися от зла і сотвори благо, і вселися в вік віка. Яко Господь любит суд і не оставит преподобних Своїх: во вік сохранятся; беззаконници же ізженутся, і сімя нечестивих потребится. Праведници же наслідят землю і вселятся в вік віка на ней. Уста праведнаго поучатся премудрості, і язик єго возглаголет суд. Закон Бога єго в сердці єго, і не запнутся стопи єго. Смотряєт грішний праведнаго і ішет єже умертвити єго. Господь же не оставит єго в руку єго, ніже осудит єго, єгда судит єму. Потерпи Господа, і сохрани путь Єго, і ознесет тя, єже наслідити землю: внегда потреблятися грішникам, узриши Видіх нечестиваго превозносящася і висящася яко кедри Ліванскія: і мимо ідох, і се не бі, і взисках єго, і не обрітеся місто єго. Храни незлобіє і виждь правоту, яко єсть останок человіку мирну. Беззаконници же потребятся вкупі: останци же нечестивих потребятся. Спасеніє же праведних от Господа, і Защититель їх єсть во время скорби: і поможет їм Господь і ізбавит їх, і їзмет от грішник і спасет їх, яко уповаша на Него.

Особлива милость Божа до милостивих

Псалом 40

Блажен разуміваяй на нища і убога, вдень лют ізбавит єго Господь. Господь да сохранит єго і живит єго, і да ублажит єго на землі і да не предаст єго в руки врагов єго. Господь да поможет єму на одрі болізні єго: все ложе єго обратил єси в болізні єго. Аз ріх: Господи, помилуй мя, ісціли душу мою, яко согріших Ти. Врази мої ріша мні злая: когда умрет, і погибнет імя єго? І вхождаше видіти, всує глаголаше сердце єго: собра беззаконіє себі, ісхождаше вон і глаголаше вкупі. На мя шептаху всі врази мої, на мя помишляху злая мні. Слово законопреступноє возложиша на мя: єда спяй не приложит воскреснути? Ібо человік мира моєго, на негоже уловах, ядий хліби моя, возвеличи на мя запинаніє. Ти же, Господи, помилуй мя і возстави мя, і воздам їм. В сем познах, яко восхотіл мя єси, яко не возрадуєтся враг мой о мні. Мене же за незлобіє приял, і утвердил мя єси пред Тобою в вік. Благословен Господь Бог Ізраїлев от віка і до віка: буди, буди.

Блаженство тих, що перебувають в храмі Господньому

Псалом 83

Коль возлюбленна селенія Твоя, Господи сил! Желаєт і скончаваєтся душа моя во двори Господні: сердце моє і плоть моя возрадовастася о Бозі живі. Ібо птица обріте себі храмину, і горлица гніздо себі, ідіже положит птенци своя: олтарі Твоя, Господи сил, Царю мой і Боже мой. Блажені живущії в дому Твоєм: в віки віков восхвалят Тя. Блажен муж, ємуже єсть заступленіє єго у Тебе: восхожденія в сердці своєм положи, во юдоль2 плачевную, в місто єже положи, ібо благословеніє даст Законополагаяй. Пойду от сили в силу: явится Бог богов в Сіоні. Господи Боже сил, услиши молитву мою, внуши, Боже Іаковль. Защитниче наш, виждь, Боже, і призри на лице Христа Твоєго. Яко лучше день єдин во дворіх Твоїх паче тисящ: ізволих приметатися в дому Бога моєго паче, неже жити ми в селеніїх грішничих. Яко милость і істину любит Господь, Бог благодать і славу даст: Господь не лишит благих ходящих незлобієм. Господи Боже сил, блажен человік, уповаяй на Тя.

Прославлення милосердя Божого тих, що надіються на нього

Псалом 90

Живий в помощи Вишняго, в крові Бога Небеснаго водворится речет Господеві: Заступник мой єси і прибіжише моє, Бог мой, і уповаю на Него. Яко Той ізбавит тя от сіти ловчі і от словесе мятежна; плещма своїма осінит тя, і под крилі Єго надієшися; оружієм обидет тя істина Єго. Не убоїшися от страха нощнаго, от стріли летяшія во дні, от вещи1 во тьмі преходящія, от сряща2 і біса полуденнаго. Падет от страни твоєя тисяща, і тьма одесную тебе, к тебі же не приближится; обаче очима твоїма смотриши, і воздаяніе грішников узриши. Яко Ти, Господи, упованіє моє; Вишняго положил єси прибіжище твоє. Не приідет к тебі зло, і рана не приближится тілеси твоєму: яко Ангелом Своїм заповість о тебі, сохранити тя во всіх путех твоїх. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою; на аспіда і василіска наступити, і попереши льва і змія. Яко на Мя упова, і ізбавлю і покрию і, яко позна імя Моє. Воззовет ко Мні, і услишу єго; с ним єсм в скорбі, ізму єго і прославлю єго; долготою дній ісполню єго, і явлю ему спасеніє Моє.

Без благословення Божого не можна мати успіху в ділах своїх

Псалом 126

Аще не Господь созиждет дом, всує трудишася зиждущії: аще не Господь сохранит град, всує бді стрегій. Всує вам єсть утреневати: востанете по сідінії ядущії хліб болізні, єгда даст возлюбленним Своїм сон. Се, достояніє Господнє синове, мзда плода чревняго. Яко стріли в руці сильнаго, тако синове оттрясених. Блажен, іже ісполнит желаніє своє от них: не постидятся, єгда глаголют врагом своїм во вратіх.

Утіха віруючого під захистом Божим

Псалом 26

Господь просвіщеніє моє і Спаситель мой, кого убоюся? Господь защититель живота моєго, от кого устрашуся? Внегда приближатися на мя злобующим, єже сністи плоті моя, оскорбляющії мя і врази мої, тії ізнемогоша і падоша. Аще ополчится на мя полк, не убоїтся сердце моє: аще возстанет на мя брань, на Него аз уповаю. Єдино просих от Господа, то взищу: єже жити ми в дому Господні вся дні живота моєго, зріти ми красоту Господню і посіщати храм святий Єго. Яко скри мя в селенії Своєм, в день зол моїх покри мя в тайні селенія Своєго, на камень вознесе мя. І нині, се вознесе главу мою на враги моя: обидох і пожрох в селенії Єго жертву хваленія і воскликновенія: пою і воспою Господеві. Услиши, Господи, глас мой, імже воззвах, помилуй мя і услиши мя. Тебі рече сердце моє: Господа взищу, взиска Тебе лице моє, лица Твоєго, Господи, взищу. Не отврати лица Твоєго от мене, і не уклонися гнівом от раба Твоєго: помощник мой буди, не отрини мене, і не остави мене, Боже, Спасителю мой. Яко отец мой і мати моя остависта мя, Господь же восприят мя. Законоположи ми, Господи, в путі Твоєм, і настави мя на стезю правую враг моїх ради. Не предаждь мене в душі стужающих ми: яко восташа на мя свідітеле неправеднії, і солга неправда себі. Вірую видіти благая Господня на земли живих. Потерпи Господа, мужайся, і да кріпится серце твоє, і потерпи Господа.

Утіха праведника під постійною охороною Божою

Псалом 120

Возведох очі мої в гори, отнюдуже пріідет помощ моя. Помощ моя от Господа, сотворшаго небо і землю. Не даждь во смятеніє ноги твоєя, ніже воздремлят Храняй тя: се не воздремлет, ніже уснет Храняй Ізраїля. Господь сохранит тя, Господь покров твой на руку десную твою. Во дні солнце не ожжет тебе, ніже луна ношію Господь сохранит тя от всякаго зла, сохранит душу твою Господь: Господь сохранит вхожденіе твоє і ісхожденіє твоє, отнині і до віка.

Піклування Боже про віруючого і обрання його для життя вічного

Псалом 138

Господи, іскусил мя єси і познал мя єси: Ти познал єси сіданіє моє і востаніє моє. Ти разуміл єси помишленія моя іздалеча: стезю мою і уже моє Ти єси ізслідовал, і вся путі моя провиділ ЄСИ. Яко ність льсті в язиці моєм: се, Господи, Ти познал єси вся послідняя і древняя: Ти создал єси мя, і положил єси на мні руку Твою. Удивися разум Твой от мене, утвердися, не возмогу к нему. Камо пойду от духа Твоєго? і от лица Твоєго камо біжу? Аще взиду на небо, Ти тамо єси: аще сниду во ад, тамо єси. Аще возму крилі мої рано, і вселюся в послідних моря, і тамо бо рука Твоя наставит мя, і удержит мя десница Твоя. І ріх: єда тьма поперет мя? І нощ просвіщеніє в сладості моєй Яко тьма не помрачится от Тебе, і нощ яко день просвітится: яко тьма єя, тако і світ єя. Яко Ти создал єси утроби моя, восприял мя єси із чрева матере моєя: ісповімся Тебі, яко страшно удивился єси: чудна діла Твоя, і душа моя знаєт зіло. Не утаїся кость моя от Тебе, юже сотворил єси в тайні, і состав мой в преісподних землі. Несоділанноє моє видіста очі Твої, і в книзі Твоєй всі напишутся: во днех созиждутся, і ніктоже в них. Мні же зіло честни биша друзі Твої, Боже, зіло утвердишася владичествія їх: ізочту їх, і паче песка умножатся: востах, і еще єсм с Тобою. Аще ізбієши грішники, Боже: мужіє кровей, уклонітеся от мене. Яко ревниви єсте в помишленіїх, приїмут в суєту гради Твоя. Не ненавидящия ли Тя, Господи, возненавидіх, і о вразіх Твоїх істаях? Совершенною ненавистію возненавидіх я во враги биша ми. Іскуси мя, Боже, і увіждь сердце моє: істяжи мя, і разумій стезі моя: і виждь, аще путь беззаконія во мні, і настави мя на путь вічен.

  1. Злив. []
  2. Безодня. []

Можете використовувати такі теґи: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Будь ласка, не коментуйте з доменів mail.ru, yandex.ua/yandex.ru тощо. Ви не будете отримувати сповіщення про відповіді на відгуки. Не користуйтеся послугами країни-окупанта.


Пошук

Допомога ЗСУ

Сторінки

Останні відгуки

Канали RSS


Українська Церковна Архітектура


Нагору