«Наша Парафія»

Парафія святого Архистратига Михаїла, Київ, Пирогів

 
БібліотекаБогослужбові книжки, церковні піснеспівиПсалтир (церковнослов’янський московської редакції в українській транслітерації)

Кафизма 5

Псалом 32

Псало́м Дави́ду, не надпи́сан у євре́й

1 Ра́дуйтеся, пра́веднії, о Го́споді, пра́ведним подоба́єт похвала́.
2 Ісповіда́йтеся Господеві в гу́слех, во псалти́рі десятостру́ннім по́йте Єму́.
3 Воспо́йте Єму́ піснь но́ву, до́брі по́йте Єму́ со восклица́нієм.
4 Я́ко пра́во сло́во Госпо́днє і вся діла́ Єго́ в вíрі.
5 Лю́бит ми́лостиню і суд Госпо́дь, ми́лости Госпо́дні іспо́лнь земля́.
6 Сло́вом Госпо́днім небеса́ утверди́шася, і ду́хом уст Єго́ — вся си́ла їх.
7 Собира́яй, я́ко міх, во́ди морскíя, полага́яй в сокро́вищих бе́здни.
8 Да убої́тся Го́спода вся земля́, от Не́го же да подви́жутся всі живу́щії по вселе́нній.
9 Я́ко Той рече́ — і би́ша, Той повелí — і созда́шася.
10 Госпо́дь разоря́єт совíти язи́ков, отмета́єт же ми́слі люде́й і отмета́єт совíти князе́й.
11 Совíт же Госпо́день во вік пребива́єт, помишле́нія се́рдца Єго́ в род і род.
12 Блаже́н язи́к, єму́же єсть Госпо́дь Бог єго́, лю́ди, я́же ізбра́ в наслíдіє себí.
13 С небесе́ призрí Госпо́дь, ви́ді вся сини́ человíческія.
14 От гото́ваго жили́ща Своє́го призрí на вся живу́щия на землí.
15 Созда́вий на єди́ні сердца́ їх, разуміва́яй на вся діла́ їх.
16 Не спаса́єтся цар мно́гою си́лою, і ісполи́н не спасе́тся мно́жеством крíпости своє́я.
17 Лож конь во спасе́ніє, во мно́жестві же си́ли своє́я не спасе́тся.
18 Се о́чі Госпо́дні на боя́щияся Єго́, упова́ющия на ми́лость Єго́.
19 Ізба́вити от сме́рти ду́ші їх, і препита́ти я в глад.
20 Душа́ же на́ша ча́єт Го́спода, я́ко помо́щник і защити́тель наш єсть.
21 Я́ко о Нем возвесели́тся се́рдце на́ше, і во ім’я́ свято́є Єго́ упова́хом.
22 Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя.

Псалом 33

Псало́м Дави́ду, внегда́ ізміни́ лице́ своє́ пред Авімеле́хом, і отпусти́ єго́, і оти́де

2 Благословлю́ Го́спода на вся́коє вре́м’я, ви́ну хвала́ Єго́ во устíх мої́х.
3 О Го́споді похва́лится душа́ моя́, да усли́шат кро́тциї і возвеселя́тся.
4 Возвели́чіте Го́спода со мно́ю, і вознесе́м ім’я́ Єго́ вку́пі.
5 Взиска́х Го́спода, і усли́ша м’я, і от всіх ско́рбей мої́х ізба́ви м’я.
6 Приступíте к Не́му, і просвітíтеся, і ли́ца ва́ша не постидя́тся.
7 Сей ни́щій воззва́, і Госпо́дь усли́ша ї, і от всіх ско́рбей єго́ спасе́ ї.
8 Ополчи́тся а́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Єго́, і ізба́вит їх.
9 Вкусíте і ви́діте, я́ко благ Госпо́дь. Блаже́н муж, íже упова́єт нань.
10 Бо́йтеся Го́спода, всі святíї Єго́, я́ко ність лише́нія боя́щимся Єго́.
11 Бога́тії обнища́ша і взалка́ша, взиска́ющії же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га.
12 Прийдíте, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Госпо́дню научу́ вас.
13 Кто єсть человíк хотя́й живо́т, любя́й дні ви́діти бла́гі —
14 удержи́ язи́к твой от зла, і устнí твої́, є́же не глаго́лати льсти.
15 Уклони́ся от зла і сотвори́ бла́го, взищи́ ми́ра і пожени́ ї.
16 О́чі Госпо́дні на пра́ведния і у́ші Єго́ в моли́тву їх.
17 Лице́ же Госпо́днє на творя́щия зла́я, є́же потреби́ти от землí па́м’ять їх.
18 Воззва́ша пра́веднії — і Госпо́дь усли́ша їх, і от всіх ско́рбей їх ізба́ви їх.
19 Близ Госпо́дь сокруше́нних се́рдцем, і смире́нния ду́хом спасе́т.
20 Мно́гі ско́рбі пра́ведним, і от всіх їх ізба́вит я Госпо́дь.
21 Храни́т Госпо́дь вся ко́сті їх, ни єди́на от них сокруши́тся.
22 Смерть грíшников лю́та, і ненави́дящії пра́веднаго прегріша́т.
23 Ізба́вит Госпо́дь ду́ші раб Свої́х, і не прегріша́т всі упова́ющії на Не́го.

Сла́ва: Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.
Алилу́я, алилу́я, алилу́я, сла́ва Тебí, Боже (тричі). Го́споди, поми́луй (тричі).
Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.

Псалом 34

Псало́м Дави́ду

1 Суди́, Го́споди, оби́дящия м’я, побори́ борю́щия м’я.
2 Прийми́ ору́жіє і щит і воста́ни в по́мощ мою́.
3 Ізсу́ни меч і заключи́ сопроти́в гоня́щих м’я. Рці душí моє́й: «Спасе́ніє твоє́ єсм Аз».
4 Да постидя́тся і посрам’я́тся íщущії ду́шу мою́, да возвратя́тся вспять і постидя́тся ми́слящії ми зла́я.
5 Да бу́дут, я́ко прах, пред лице́м вíтра, і а́нгел Госпо́день оскорбля́я їх.
6 Да бу́дет путь їх тма і по́лзок, і а́нгел Госпо́день погоня́яй їх.
7 Я́ко ту́не скри́ша ми па́губу сíті своє́я, всу́є поноси́ша душí моє́й.
8 Да при́йдет єму́ сіть, ю́же не вість, і лови́тва, ю́же скри, да оби́мет ї, і в сіть да впаде́т в ню.
9 Душа́ же моя́ возра́дуєтся о Го́споді, возвесели́тся о спасе́нії Єго́.
10 Вся ко́сті моя́ реку́т: «Го́споди, Го́споди, кто подо́бен Тебí? Ізбавля́яй ни́ща із руки́ крíпльших єго́, і ни́ща і убо́га от расхища́ющих єго́».
11 Воста́вше на м’я свидíтеле непра́веднії, я́же не вíдях, вопроша́ху м’я.
12 Возда́ша ми лука́вая воз блага́я, і безча́діє душí моє́й.
13 Аз же, внегда́ они́ стужа́ху ми, облача́хся во вре́тище, і смиря́х по́стом ду́шу мою́, і моли́тва моя́ в нíдро моє́ возврати́тся.
14 Я́ко бли́жнему, я́ко бра́ту на́шему, та́ко угожда́х, я́ко пла́чя і сíтуя, та́ко смиря́хся.
15 І на м’я возвесели́шася і собра́шася, собра́шася на м’я ра́ни, і не позна́х, разділи́шася і не умили́шася.
16 Іскуси́ша м’я, подражни́ша м’я подражне́нієм, поскрежета́ша на м’я зу́би свої́ми.
17 Го́споди, когда́ узри́ши? Устро́й ду́шу мою́ от злодíйства їх, і от лев — єдиноро́дную мою́.
18 Ісповíмся Тебí в це́ркві мно́зі, в лю́дех тя́жціх восхвалю́ Тя.
19 Да не возра́дуются о мні вражду́ющії ми непра́ведно, ненави́дящії м’я ту́не, і помиза́ющії очи́ма.
20 Я́ко мні у́бо ми́рная глаго́лаху, і на гнів ле́сті помишля́ху.
21 Расшири́ша на м’я уста́ своя́, рíша: «Бла́гоже, бла́гоже, ви́діша о́чі на́ші».
22 Ви́діл єси́, Го́споди, да не премолчи́ши; Го́споди, не отступи́ от мене́.
23 Воста́ни, Го́споди, і вонми́ суду́ моє́му, Бо́же мой і Го́споди мой, на прю мою́.
24 Суди́ ми, Го́споди, по пра́вді Твоє́й, Го́споди Бо́же мой, і да не возра́дуются о мні.
25 Да не реку́т в сердца́х свої́х: «Бла́гоже, бла́гоже душí на́шей». Нíже да реку́т: «Пожро́хом єго́».
26 Да постидя́тся і посрам’я́тся вку́пі ра́дующіїся злом мої́м; да облеку́тся в студ і срам велерíчующії на м’я.
27 Да возра́дуются і возвеселя́тся хотя́щії пра́вди моє́я, і да реку́т ви́ну: «Да возвели́чится Госпо́дь, хотя́щії ми́ра рабу́ Єго́».
28 І язи́к мой поучи́тся пра́вді Твоє́й, весь день — хвалí Твоє́й.

Псалом 34

Псало́м Дави́ду

2 Глаго́лет пребеззако́нний согріша́ти в себí, ність стра́ха Бо́жія пред очи́ма єго́.
3 Я́ко ульсти́ пред ним обрісти́ беззако́ніє своє́, і возненави́діти.
4 Глаго́ли уст єго́ — беззако́ніє і лесть, не восхотí разумíти, є́же ублажи́ти.
5 Беззако́ніє поми́сли на ло́жі своє́м, предста́ вся́кому путí небла́гу, о зло́бі же не негодова́.
6 Го́споди, на небесí ми́лость Твоя́, і íстина Твоя́ до о́блак.
7 Правда Твоя́ — я́ко го́ри Бо́жія, судьби́ Твоя́ — бе́здна мно́га. Человíки і скоти́ спасе́ши, Го́споди.
8 Я́ко умно́жил єси́ ми́лость Твою́, Бо́же. Сино́ве же человíчестії в кро́ві кри́лу Твоє́ю надíятися íмут.
9 Упію́тся от ту́ка до́му Твоє́го, і пото́ком сла́дости Твоє́я напої́ши я.
10 Я́ко у Тебе́ істо́чник живота́, во свíті Твоє́м у́зрим світ.
11 Проба́ви ми́лость Твою́ вíдущим Тя і пра́вду Твою́ пра́вим се́рдцем.
12 Да не при́йдет мні нога́ горди́ні, і рука́ грíшнича да не подви́жит мене́.
13 Та́мо падо́ша всі дíлающії беззако́ніє, ізринове́ни би́ша і не возмо́гут ста́ти.

Сла́ва: Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.
Алилу́я, алилу́я, алилу́я, сла́ва Тебí, Боже (тричі). Го́споди, поми́луй (тричі).
Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.

Псалом 36

Псало́м Дави́ду

1 Не ревну́й лука́внующим, нíже зави́ди творя́щим беззако́ніє,
2 зане,́ я́ко трава́, ско́ро ізсшу́т і, я́ко зе́ліє зла́ка, ско́ро отпаду́т.
3 Уповай́ на Го́спода, і твори́ благости́ню, і насели́ зе́млю, і упасе́шися в бога́тстві єя́.
4 Наслади́ся Господеві, і даст ти проше́нія се́рдца твоє́го.
5 Откри́й ко Го́споду путь твой і упова́й на Не́го, і Той сотвори́т.
6 І ізведе́т, я́ко світ, пра́вду твою́ і судьбу́ твою́, я́ко полу́дне.
7 Повини́ся Господеві і умоли́ Єго́. Не ревну́й спíющему в путí своє́м, человíку, творя́щему законопреступле́ніє.
8 Преста́ни от гнíва і оста́ви я́рость, не ревну́й, є́же лука́вновати,
9 зане́ лука́внующії потреб’я́тся, терпя́щії же Го́спода, тíї наслíдят зе́млю.
10 І єще́ ма́ло — і не бу́дет грíшника, і взи́щеши мíсто єго́ — і не обря́щеши.
11 Кро́тциї же наслíдят зе́млю і насладя́тся о мно́жестві ми́ра.
12 Назира́єт грíшний пра́веднаго і поскреже́щет нань зу́би свої́ми.
13 Госпо́дь же посміє́тся єму́, зане́ прозира́єт, я́ко при́йдет день єго́.
14 Меч ізвлеко́ша грíшници, напряго́ша лук свой, низложи́ти убо́га і ни́ща, закла́ти пра́вия се́рдцем.
15 Меч їх да вни́дет в сердца́ їх, і лу́ци їх да сокруша́тся.
16 Лу́чше ма́лоє пра́веднику, па́че бога́тства грíшних мно́га,
17 зане́ ми́шці грíшних сокруша́тся, утвержда́єт же пра́ведния Госпо́дь.
18 Вість Госпо́дь путí непоро́чних, і достоя́ніє їх в вік бу́дет.
19 Не постидя́тся во вре́м’я лю́тоє, і во днех гла́да наси́тятся, я́ко грíшници поги́бнут.
20 Вразí же Госпо́дні, ку́пно просла́витися їм і вознести́ся, ізчеза́юще, я́ко дим ізчезо́ша.
21 Зає́млет грíшний і не возврати́т, пра́ведний же ще́дрит і дає́т.
22 Я́ко благослов’я́щії Єго́ наслíдят зе́млю, клену́щії же Єго́ потреб’я́тся.
23 От Го́спода сто́пи человíку ісправля́ются, і путí єго́ восхо́щет зíло.
24 Єгда́ паде́т, не разбіє́тся, я́ко Госпо́дь подкріпля́єт ру́ку єго́.
25 Юнíйший бих, íбо состарíхся, і не ви́діх пра́ведника оста́влена, нíже сíмене єго́ прося́ща хлíби.
26 Весь день ми́луєт, і взаї́м дає́т пра́ведний, і сíм’я єго́ во благослове́ніє бу́дет.
27 Уклони́ся от зла, і сотвори́ бла́го, і всели́ся в вік вíка.
28 Я́ко Госпо́дь лю́бит суд і не оста́вит преподо́бних Свої́х, во вíк сохраня́тся, беззако́нници же ізжену́тся, і сíм’я нечести́вих потреби́тся.
29 Пра́ведници же наслíдят зе́млю і вселя́тся в вік вíка на ней.
30 Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, і язи́к єго́ возглаго́лет суд.
31 Зако́н Бо́га єго́ се́рдці єго́, і не запну́тся сто́пи єго́.
32 Сматря́єт грíшний пра́веднаго і íщет, є́же умертви́ти єго́.
33 Госпо́дь же не оста́вит єго́ в ру́ку єго́, нíже осу́дит єго́, єгда́ су́дит єму́.
34 Потерпи́ Го́спода і сохрани́ путь Єго́, і вознесе́т тя, є́же наслíдити зе́млю; внегда́ потребля́тися грíшником, узри́ши.
35 Ви́діх нечести́ваго превознося́щася і ви́сящася, я́ко ке́дри лива́нскія.
36 І мимоідо́х, і се — не бі, і взиска́х єго́, і не обрíтеся мíсто єго́.
37 Храни́ незло́біє і виждь правоту́, я́ко єсть оста́нок человíку ми́рну.
38 Беззако́нници же потреб’я́тся вку́пі, оста́нци же нечести́вих потреб’я́тся.
39 Спасе́ніє же пра́ведних от Го́спода, і Защити́тель їх єсть во вре́м’я ско́рби.
40 І помо́жет їм Госпо́дь, і ізба́вит їх, і ізме́т їх от грíшник і спасе́т їх, я́ко упова́ша на Не́го.

Сла́ва: Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.
Алилу́я, алилу́я, алилу́я, сла́ва Тебí, Боже (тричі). Го́споди, поми́луй (тричі).
Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.

По 5-й кафи́смі Трисвято́є… «Пресвята́я Тро́йце»… «О́тче наш»
(див. Вступні молитви)

Та́же тропарí, глас 5

Стра́шний Твой престо́л, лука́воє моє́ житіє́, і кто м’я ізба́вит тогда́шнія ну́жди, а́ще не Ти поми́луєши м’я, Хри́сте Бо́же, я́ко щедр і человіколю́бец?

Сла́ва Отцу́, і Си́ну, і Свято́му Ду́ху.

Попече́ніє житія́ ізгна́ м’я ра́я, і что сотворю́, отча́янний? Сего́ ра́ди толку́ во вра́та і зову́: Го́споди, Го́споди, отверзи́ ми покая́нієм і спаси́ м’я.

І ни́ні, і при́сно, і во вíки віко́в. Амíнь.

Кий нарече́м храм Твой, Богоро́дице? Приста́нище ли духо́вноє іли́ рай сла́дости небе́сния, ходата́йствен жи́зни неконча́ємия? Вся бо íмаши до́брая. Всегда́ моли́ся Христу́ спасти́ся душа́м на́шим.

Го́споди, поми́луй (40 разів) і молитва

Бо́же пра́ведний і хва́льний, Бо́же вели́кий і крíпкий, Бо́же превíчний, усли́ши грíшнаго му́жа моли́тву в час сей. Усли́ши м’я, обіща́вий усли́шати во íстині Тя призива́ющих, і не омерзи́ м’я, нечи́стия устнí іму́ща і во грісíх содержи́ма. Упова́ніє всіх конце́в землí і стра́нствующих дале́че! Прийми́ ору́жіє і щит і воста́ни в по́мощ мою́. Ізсу́ни меч і заключи́ сопроти́в гоня́щих м’я. Запрети́ нечи́стим ду́ховом от лица́ безу́мія моє́го, і да отлучи́тся от моє́я ми́слі дух нена́висти і злопомнíнія, дух за́висти і ле́сти, дух бо́язни і уни́нія, дух го́рдости і вся́кія іни́я злоби́. І да уга́снет вся́коє разжже́ніє і движе́ніє пло́ти моє́я, от діа́вольскаго дíйства составля́ємоє, і да просвіти́тся моя́ душа́ і тíло, і дух свíтом Твоє́го боже́ственнаго позна́нія, да мно́жестовм щедро́т Твої́х дости́гну соєдине́нія вíри, в му́жа соверше́нна, в мíру во́зраста, і просла́влю со а́нгели і всíми святи́ми Твої́ми всече́стноє і великолíпоє ім’я́ Твоє́, Отца́, і Си́на, і Свята́го Ду́ха, ни́ні, і при́сно, і во вíки віко́в. Амíнь.

Можете використовувати такі теґи: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Будь ласка, не коментуйте з доменів mail.ru, yandex.ua/yandex.ru тощо. Ви не будете отримувати сповіщення про відповіді на відгуки. Не користуйтеся послугами країни-окупанта.


Пошук

Допомога ЗСУ

Сторінки

Останні відгуки

Канали RSS


Українська Церковна Архітектура


Нагору