«Наша Парафія»

Парафія святого Архистратига Михаїла, Київ, Пирогів

 
БібліотекаІсторія, мова Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов

Література

Півторак Григорій Петрович
 1. Агеева Р. Страны и народы: Происхождение названий. — М., 1990.
 2. Алексеев В. В поисках предков. Антропология и история. — М., 1972.
 3. Алексеев В. П. Происхождение народов восточной Европы: Краниол. исследование. — М., 1969.
 4. Алексеева Т. И. Этногенез восточных славян по данным антропологии. — М., 1973.
 5. Андрусяк М. Терміни «Руський», «Роський», «Російський» і «Білоруський» в публікаціях XVI—XIX століть // Збірник на пошану Івана Мірчука. — Мюнхен; Нью-Йорк; Париж; Вінніпег, 1963.
 6. Археология Украинской ССР: В 3-х т. — Т. 3. Раннеславянский и древнерусский периоды. — M., 1986.
 7. Бадзьо Ю. Право жити. — К., 1996. — С. 125—162.
 8. Баран В. Ц. Ранні слов’яни між Дністром і Прип’яттю. — К., 1972.
 9. Баран В. Ц. Давні слов’яни. — К., 1998.
 10. Баран В. Д., Терпиловський Р. В., Козак Ц. Н. Походження слов’ян. — К., 1991.
 11. Барвінський Б. Велика й Мала Україна. — Львів, 1925.
 12. Бевзенко С. П. Українська діалектологія. — К., 1980.
 13. Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. — М., 1991.
 14. Бердяев Н. Русская идея. — Париж, 1946.
 15. Бердяев Н. Судьба России. — М., 1918.
 16. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917— 1953: У 2-х кн. — К.: Либідь — Військо України, 1994.
 17. Білецький А. Коріння нашої мови // Вітчизна. — 1992. — № 4.
 18. Блінава Э., Мяцельская Е. Беларуская дыялекталогія. — 2-е выд. — Мінск, 1980.
 19. Брайчевський М. Походження Русі. — К., 1968.
 20. Брайчевський М. Ю. Конспект історії України. — К., 1993.
 21. Брим В. А. Происхождение термина «Русь» // Россия и Запад. I. — Петербург, 1923.
 22. Булаховсъкий Л. А. Питання походження української мови. — К., 1956. — 220 с.
 23. Винокур I. С. Історія та культура черняхівських племен Дністро-Дніпровського межиріччя II—V ст. н. е. — К., 1972. Генсьорський А. І . Традиції південноруської (старокиївської) фонетики в літературній вимові Північної Русі до кінця XVIII ст. // Питання слов’янського мовознавства. — Кн. 5. — Львів, 1958. — С. 201—208.
 24. Голубенка П. Україна і Росія у світлі культурних взаємин. — К., 1993.
 25. Гординський С. Назви «Русичі» й «Русовичі». — Вінніпег, 1963.
 26. Горшкова К. В. Историческая диалектология русского языка. — M., 1972.
 27. Горюнова E. И. Этническая история Волго-Окского междуречья. — М., 1961.
 28. Греков Б., Якубовский А. Золотая Орда и ее падение. — М.; Л., 1950.
 29. Гринблат М. Я. Белорусы: очерк происхождения и этнической истории. — Минск, 1968.
 30. Грінченко Б. Як жив український народ (Коротка історія України). — Чернівці, 1908.
 31. Грушевський М. «Велика, Мала і Біла Русь» // Україна. — 1917. — Кн. 1—2.
 32. Грушевський М. Історія України-Руси. — T. 1. — К., 1991. — 634 с.; Т. 2, К., 1992.
 33. Данилова Е. И. Гематологическая типология и вопросы этногенеза украинского народа. — К., 1971.
 34. Дашкевич Я. Національна самосвідомість українців на зламі XVI—XVII ст. // Сучасність. — 1992. — № 3.
 35. Дашкевич Я. Перегук віків: три погляди на минуле і сучасне України // Україна: наука і культура. — Вип. 26—27. — К., 1993. — С. 44—78.
 36. Дзюба І. М. Інтернаціоналізм чи русифікація? — К., Вид. дім «KM Academia», 1998. — 272 с. (Сумні сторінки історії).
 37. Дорошенко Д. І. Нариси історії України. — Львів, 1991.
 38. Ендик Р. Антропологія українців // Географія української та суміжних земель. — Т. 1. — Львів, 1938.
 39. Ефименко А. Я. История украинского народа. — К., 1990.
 40. Жуковская Л. П. Новгородские берестяные грамоты. — М., 1959.
 41. Зализняк А. А. К исторической фонетике древнерусского диалекта // Балтославянские исследования, 1981. — М., 1982. — С. 61—80.
 42. Зализняк А. А. Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения // В. Л. Янин, А. А. Зализняк. Новгородские грамоты на бересте (Из раскопок 1977—1983 гг.). — М., 1986. — С. 89—219.
 43. Залізняк Л. Л. Від склавцнів до української нації.— К., 1997.
 44. Залізняк Л. Л. Давньоруська народність: імперський міф чи історична реальність // Пам’ять століть. — 1996. — № 2.
 45. Залізняк Л. Л. Етногенез українців, білорусів та росіян // Пам’ять століть. — 1997. — № 4. — С. 2—13.
 46. Залізняк Л. Л. Нариси стародавньої історії України. — К., 1994.
 47. Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. — М., 1991.
 48. Зимин А. Россия на рубеже XV—XVI столетий (Очерки социально-политической истории). — М., 1982.
 49. Знаменский П. Духовные школы в России до реформы 1808 года. — Казань, 1881.
 50. Иванов Вс. «Мы». Культурно-исторические основы русской государственности. — Харбин, 1926.
 51. Иванов В. В. Историческая грамматика русского языка. — М., 1964.
 52. Ісаєвич Я. Походження українців: історіографічні схеми і політика // Матеріали до української етнології. — Вип. 1 (4). — К., 1995.
 53. Ісаєвич Я. Початок державності і ранні етапи формування східнослов’янських народів // Етнічна самосвідомість: національна культура. — К., 1991.
 54. Ісаєвич Я. Проблема походження українського народу: Історіографічний і політичний аспект // Україна: Культурна спадщина, національна свідомість, державність. — Львів, 1995. — Вип. 2.
 55. Історія української мови. Морфологія. — К., 1978. Історія української мови. Фонетика. — К., 1979.
 56. Карамзин H. M. Предания веков. — М., 1988.
 57. Карский Е. Ф. Белорусы. Введение к изучению языка и народной словесности. — Варшава, 1903. — Т. 1.
 58. Карский Е. Ф. Русская диалектология. — Л., 1924.
 59. Каштанов С. М. Социально-политическая история России конца XV  — первой половины XVI в.   — М., 1967.
 60. Кічак І. Україна — не окраїна // Визвольний шлях. — 1994. — Кн. 6.
 61. Кобычев В. П. В поисках прародины славян. — М., 1973.
 62. Ковалев Г. Ф. Этнонимия славянских языков. Номинация и словообразование. — Воронеж, 1991.
 63. Колесов В. В. Историческая фонетика русского языка. — М., 1980. Кондукторова Т. С. Антропология древнего населения Украины. — М., 1972.
 64. Костомаров Н. И. Давно ли Малая Русь стала писаться Малороссией»? // Записки Українського наукового товариства у Києві. — К., 1928. — Т. XXVII.
 65. Котков С. И. Московская речь в начальный период становления русского национального языка. — М., 1974.
 66. Криворотое В. Вехи. Взлеты и падения особого пути России // Знание — сила. — 1990. — № 8—9.
 67. Кримський А. Українська мова, звідки вона взялася і як розвивалася //А. Шахматов, А. Кримський. Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам’ятників письменської староукраїнщини XI—XVIII вв. — К., 1924. — С. 87—128.
 68. Крип’якевич І., Цольницький М. Історія України. Нью-Йорк, 1990.
 69. Крип’якевич І. П.   Історія України. — Вид. 2-е. — Львів, 1992.
 70. Крымский А. Е. Древнекиевский говор. — СПб, 1907.
 71. Кухаренко Ю. В. Полесье и его место в процессе этногенеза славян (по материалам археологических исследований) // Полесье (Лингвистика, археология, топонимика). — М.. 1968. — С. 18—46.
 72. Лаврів П. Укри—Украни — наші предки? // Прапор. — 1990. — №1.
 73. Лавровский П. А. О языке северных русских летописей. — СПб, 1852.
 74. Липа Ю. Призначення України. — Нью-Йорк, 1953.
 75. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе.  — Т. І.   — К.,1994.
 76. Мавродин В. В. Древняя Русь (Происхождение русского народа и образование Киевского государства) — Л., 1946.
 77. Мавродин В. В. Образование единого русского государства. — Л., 1951.
 78. Мавродин В. В. Образование древнерусского государства и формирование древнерусской народности. — М., 1971.
 79. Мавродин В. В. Происхождение русского народа. — Л., 1978.
 80. Макарчук С. Україна і українці: поява, поширення та утвердження назв // Другий міжнар. конґрес україністів. — Львів, 1994.
 81. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. — К., 1992.
 82. Матвіяс І. Г. Українська мова і її говори. — К., 1990.
 83. Матвіяс І. Г. Варіанти української літературної мови. — К., 1998.
 84. Монгайт А. Л. Рязанская земля. — М., 1961. — 400 с.
 85. Назаренко А. В. Об имени «Русь» в немецких источниках IX—XI вв. // Вопросы языкознания. — 1980. — № 5.
 86. Наконечний Є. Украдене ім’я: Чому русини стали українцями. — Львів, 1998.
 87. Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали. Довідник. У 2-х ч. / За ред. В. Ф. Панібудьласки. — К.: Вища школа, 1997. — Ч. 1— 2.
 88. Німчук В. Південні давньоруські говори — основа української мови // Історія української мови. — К., 1996.
 89. Німчук В. В. Періодизація як напрямок дослідження генези та історії української мови // Мовознавство. — 1997. — № 6; 1998. — № 1.
 90. Новосельцев А. И. Христианство, ислам и иудаизм в странах Восточной Европы и Кавказа в средние века // Вопросы истории. — 1989. — № 9.
 91. Огієнко І. В Україні, а не на Україні // Рідна мова. — 1935. — Ч. 2. — С. 67—72.
 92. Окунь—Бережанський. Чому Русини або Малороси називаються українцями. — Самбір, 1932.
 93. Павленко Ю. Передісторія давніх русів у світовому контексті. — К., 1994.
 94. Пастернак Яр. Важливі проблеми етногенезу українського народу // Український історик. — 1970. — № 4.
 95. Пекарский П. Наука и литература в России при Петре Великом. — СПб, 1862.
 96. Петров В. П. Етногенез слов’ян. — К., 1972. — 214 с.
 97. Петров В. Походження українського народу. — К., 1992.
 98. Півторак Г. Міфи й правда про трьох братів зі спільної колиски (про походження українців, росіян та білорусів). — К., 1998.
 99. Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова? — К., 1993.
 100. Покровский М. Н. Возникновение Московского государства и великорусская народность // Историк-марксист. — 1930. — Т. 18—19.
 101. Полєк В. «Русский», «руський», «російський», «український». Синоніми? Так! // Березіль. — 1991. — № 9.
 102. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х т. — Т. 1—2. Потебня А. А . К истории звуков русского языка. — Воронеж, 1876.
 103. Пресняков А. Образование великорусского государства. — Петроград, 1918.
 104. Пріцак О. Про походження Русі // Хроніка 2000. Наш край. — 1992. — Вип. 2.
 105. Происхождение и этническая история русского народа (по антропологическим данным) / Под ред. В. В. Бунака. — М., 1965.
 106. Російщення України: науково-популярний збірник / Видання українського конґресового комітету Америки ради оборони і допомоги Україні. — Репринтне видання. — К., 1992.
 107. Рудницький Я. Слово й назва «Україна». — Вінніпег, 1951.
 108. Русанівський В. М. Джерела розвитку східнослов’янських літературних мов. — К., 1985.
 109. Русанівський В. Україна і українці // Наука і суспільство. — 1989. — № 2.
 110. Русанова И. П. Славянские древности VI—IX вв. между Днепром и Западным Бугом. — М., 1973.
 111. Русанова И. П. Славянские древности VI—VII вв. Культура пражского типа. — М., 1976.
 112. Русская диалектология / Под ред. Р. И. Аванесова и В. Г. Орловой. — М., 1964.
 113. Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв. — М., 1982.
 114. Рыбаков Б. А. Мир истории: Начальные века русской истории. — М., 1984.
 115. Саливон И. И., Тегако Л. И., Микулич А. И. Очерки по антропологии Белоруссии. — Минск, 1976.
 116. Сегеда С. П. Антропологічні особливості українського народу: етногенетичний аспект // Матеріали до української антропологи. — Вип. 1(4). — К., 1995.
 117. Седов В. В. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья. — М., 1970.
 118. Седов В. В. Происхождение и ранняя история славян. — М., 1979.
 119. Седов В. В. Восточные славяне в VI—XIII вв. / Отв. ред. Б. А. Рыбаков. — М., 1982.
 120. Селюнин М.  Истоки // Новый мир. — 1988. — № 5.
 121. Сиповський В. Україна в російському письменстві. — К., 1928.
 122. Січинський В. Чужинці про Україну. — 5-е вид. — Авсбург, 1946.
 123. Скляренко В. Звідки походить назва Україна?// «Україна». — 1991. — № 1. — С. 20, 39.
 124. Смаль-Стоцький С. Розвиток поглядів на сім’ю слов’янських мов і їх взаємне споріднення // Історія української мови. — К., 1996.
 125. Сміленко А. Т. Слов’яни та їхні сусіди в Степовому Подніпров’ї (II—XIII ст.). — К., 1975.
 126. Смолт В. А., Гуржій О. І, Як і коли почала формуватися українська нація? — К., 1991.
 127. Соболевский А. И. Лекции по истории русского языка. — 4-е изд. — M., 1907.
 128. Соболевский А. Русский народ как этнографическое целое. — Львов: Русск. изд. Общество. — 1911.
 129. Соловьев В. Национальный вопрос в России. — СПб, 1891.
 130. Соловьев А. Великая, Малая и Белая Русь // Вопросы истории. — 1974. — № 7.
 131. Стахів  М.   Вплив Хмельниччини на формування української нації // ЗНТШ. — Мюнхен, 1948. — Т. 156.
 132. Стороженко А. В. Малая Россия или Украина? // Труды подготовительной   по   национальным    делам   комиссии, малорусский отдел. — Одесса. — 1919. — Вып. 1.
 133. Стрижак О. Серби й Україна // Україна: наука і культура. — Вип. 26—27. — К., 1993. — С. 251—259.
 134. Струве П. Социальная и экономическая история России. — Париж, 1952.
 135. Субтельний О. Україна. Історія. — К., 1991. Сухобоков О. В. Славяне Днепровского Левобережья (Роменская культура и ее предшественники). — К., 1975.
 136. Тараненко О. Мова Київської Русі: вузол історико-лінгвістичних і політико-ідеологічних проблем // Історія української мови. — К., 1996.
 137. Телегин Ц. Я. Там, где вырос Киев. — К., 1982. — 96 с. Тихомиров M. H.    О происхождении названия «Россия» // Вопросы истории. — 1953. — № 11.
 138. Ткаченко О. Б. К исследованию финно-угорского субстрата в русском языке // Советское финно-угроведение (XIV). — 1978. — № 3. — С. 204—210.
 139. Ткаченко О. Б. Очерки теории языкового субстрата. — К., 1989. — С. 136—139.
 140. Ткаченко О. Б. Проблема реконструкции дославянских субстратных языков на основе славянских субстратных элементов // IX Міжнародний з’їзд славістів / Доповіді. К., 1983. — С. 220—237.
 141. Ткаченко О. Б. Російська та церковнослов’янська мови (російської редакції) як джерело реконструкції найдавнішого періоду історії української мови // Мовознавство. — 1993. — № 2. — С. 13—18. Ткаченко О. Б. Сопоставительно-историческая фразеология славянских и финно-угорских языков. — К., 1979. — С. 42—53, 247—268.
 142. Ткаченко О. Б. Українська фонетика на історико-типологічному тлі // Мовознавство. — 1998. — № 2—3. — С. 14—25.
 143. Толочко П. П. Древняя Русь. — К., 1987. — 246 с.
 144. Толочко П. П. Київська Русь. — К., 1996.
 145. Томашівський С. Притча про двох сусідів, що мали одне ім’я. — Львів, 1909.
 146. Топоров В. Н., Трубачев О. Н. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. — M., 1962.
 147. Третьяков П. Н. Восточнославянские племена. — М., 1953.
 148. Третьяков П. Н. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. — М.; Л., 1966.
 149. Третьяков П. Н. По следам древних славянских племен. — Л., 1982.
 150. Трубачов О. М. Етимологічні спостереження над стратиграфією ранньої східнослов’янської топонімії // Мовознавство. — 1971. — № 6. — С. 3—17.
 151. Трубачев О. Н. Ранние славянские этнонимы свидетели миграции славян // Вопросы языкознания. 1974. — № 6. — С. 48—67.
 152. Трубецкой Н. С. К проблеме русского самосознания. — Берлин, 1926.
 153. Федоров Г.   Россия и свобода. — Нью-Йорк, 1936.
 154. Филин Ф. П. Образование языка восточных славян. — М.; Л., 1962.
 155. Филин Ф. П. Происхождение русского, украинского и белорусского языков: Историко-диалектологический очерк. — Л., 1972.
 156. Хабургаев Г. А. Этнонимия «Повести временных лет» в связи с задачами реконструкции восточнославянского глоттогенеза. — М., 1979.
 157. Хабургаев Г. А. Становление русского языка: пособие по исторической грамматике. — М., 1980.
 158. Харлампович К. В. К вопросу о просвещении на Руси в домонгольский период. — Львов, 1901.
 159. Харлампович К. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. — Т. 1. — Казань, 1914.
 160. Хвильовий М. Думки проти течії. — ДВУ, 1926.
 161. Хорошкевич А. Л. Русь, Русия, Московия, Россия, Московское государство, Российское государство // Спорные вопросы отечественной истории XI—XVIII веков. — М., 1990.
 162. Цегельський Л. Звідки взялися і що значать назви «Русь» і «Україна»? — Львів, 1907.
 163. Цегельський Л. Русь — Україна, а Московщина — Росія. — Царгород, 1916.
 164. Чубатий М. Княжа Русь-Україна та виникнення трьох східнослов’янських націй. — Нью-Йорк, 1964.
 165. Шахматов А. А. Очерк древнейшего периода истории русского языка. — Пг, 1915.
 166. Шахматов О. — Кримський Аг. Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам’ятників письменської старо-українщини XI—ХУШ вв. — К., 1924.
 167. Шевельов Ю. Чому общерусский язык, а не вібчоруська мова? // Другий Міжнародний конґрес україністів / Доповіді і повідомлення: Мовознавство. — Львів, 1993. — С. 54—55.
 168. Шелухин В. Назва України. — Відень, 1921.
 169. Шелухин В. Україна — назва нашої землі з найдавніших часів. — Прага, 1936.
 170. Шпорлюк Р. Україна: від імперської периферії до суверенної держави // Сучасність. — 1996. — № 11.
 171. Щербаківський В. Формація української нації. — Прага, 1941.
 172. Этнокультурная карта территории Украинской ССР в І тыс. н. э. — К., 1985.
 173. Яворницький Ц. Історія запорозьких козаків. — Т. 1. — Львів, 1990.
 174. Яковенко Н.   Українська шляхта. — К., 1993.

Можете використовувати такі теґи: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Будь ласка, не коментуйте з доменів mail.ru, yandex.ua/yandex.ru тощо. Ви не будете отримувати сповіщення про відповіді на відгуки. Не користуйтеся послугами країни-окупанта.


Пошук

Сторінки

Важливе

Останні відгуки

Канали RSS

Нагору